5-10 พ.ย. 2559 และ 10-15 ธ.ค. 2559

Untitled 1 Recovered Recovered b1

 

 Tehran

i02

National Jewelry Treasury Isfahan
i02 i03

โปรแกรมการเดินทาง

13.30 น.     ออกเดินทางโดย TG 527
19.30 น.   

ถึงสนามบินกรุงเตหรานเข้าพักโรงแรมปาเชียนอาซาดิ (Pasian Azadi) 5 ดาว

***สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยมิดชิดตามประเพณีของประเทศก่อนลงจากเครื่อง***

    ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากในโลกมีโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงเอาไว้มากกว่า 300,000 ชิ้น
   ชมพระราชวังโกเลสตาน สร้างในปี ค.ศ.1848-1898 กษัตริย์นาเชอร์อัลดินชาห์มีบัญชาให้สร้างตกแต่งตามแบบยุโรป ภายนอกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสลับสีลวดลาย
  ชมพิพิธภัณ์อัญญมณี ที่ลือชื่อรวบรวมอัญญมณีทุกยุคทุกสมัย เพชรชมพูหนัก 182 กะหรัด มรกตสีเขียวสดใสจัดจ้าบนมงกุฎพระราชาและราชินี
  พบกันที่จุดนัดพบรถบัสรอรับกลับไปสนามบิน
i04

  ชมมัสยิด Shaking Masjid สุเหร่าซึ่งได้ซ่อนภูมิปัญญาของช่างเปอร์เซีย สร้างมา 600 กว่าปีแล้วรอดพ้นจากปรากฎการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงมาหลายครั้งหลายครา สถาปนิคสมัยใหม่ยังไม่สามารถไขปริศนาการออกแบบ
  ชมโบสถ์แวงค์ เป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนีย ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์สร้างในระหว่าง ค.ศ. 1606 – 1655 มองภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ์เหมือนเป็นโดมมัสยิดแต่จะมีไม้กางเขนขนาดเล็กปักอยู่ที่โดยใกล้ๆ กับตัวโบสถ์ ภายในโบสถ์มีนาฬิกาที่ไปจากประเทศไทย ครั้งพระพุทธเจ้าหลวงราชการที่ 5 เสด็จเยือนอิหร่าน
  พระราชวังฮาชท์เบเฮชท์ สร้างในปี ค.ศ. 1669 ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งในราชวงศ์นี้ได้สร้างวังไว้ถึง 40 แห่ง เหลือไว้ให้ชมคือวังนี้
  สะพานคาจู เป็นสะพานทอดข้ามแม่น้าเดรู๊ด สร้างในปี ค.ศ. 1650 สร้างเป็นสองระดับใช้สัญจรแล้วยังสร้างเพื่อเก็บกักน้าอีกด้วย
  กลับเข้าพักโรงแรมเคาซ่า (5 ดาว)
i05

  ชมพระราชวังเนียวาราน เป็นวังของพระเจ้าชาห์ราชวงศ์ปาห์เลวีเคยประทับอยู่ก่อนถูกปฎิวัติ
  ชมและช้อปที่แกรนด์บาซาร์ มีสินค้ามากมายให้จับจ่ายใช้สอยให้สนุกออกเดินทางไปสนามบินขึ้นเครื่องบินภายในประเทศไปเมืองอิสฟาฮาน เมืองมรดกโลกขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกi12
 
  นำเข้าพักโรงแรมเคาซ่า (Kowsar) (5 ดาว)
i07

  ชมพระราชวังเชเฮลโซตุน สร้างใน ค.ศ. 1614 แล้วเสร็จ ค.ศ.1677 ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ รอบวังนั้นร่มรื่นด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยรายรอบ ถือเป็นสวนต้นแบบของสวนเปอร์เซียที่สวยอีกแห่งหนึ่ง
i16
  ชมมัสยิดอิหม่าม เป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1611 เสร็จสมบูรณ์ 4 ปีต่อมา เป็นมัสยิดที่นอกจากใหญ่โตโอฬารแบบที่สร้างนั้นสวยงาม โดมขนาดมหึมาสร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว
  ชมพระราชวังอะลีคาปู สร้างตอนปลายศตวรรษที่ 16 เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ชาห์อับบาสที่ 1 เป็นอาคาร 6 ชั้นและ ชั้น 3 มีระเบียงหันหน้าเข้าจัตุรัสอิหม่าม สาหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ประทับทอดพระเนตรกาลเล่นต่างๆ ปัจจุบันเป็นจุดชมวิว
  ชมมัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ ซึ่งใช้เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ สร้างใน ค.ศ. 1602-1619 ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่ เข้าพักโรงแรมเคาซ่า (Kowsar)
i08

  ออกจากอิสฟาฮานไปเมืองอาบียาเน่ห์ (2.45 ชม.)
  แวะชมอาบียาเน่ห์ เป็นหมู่บ้านโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน ชาวบ้านที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวกอิลาไมท์ ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่กว่า 3,000 ปีมาแล้ว อยู่มาก่อนพวกอาหรับซึ่งเข้ามาใน ค.ศ. 633
  ไปแวะเมืองคาซาน (1 ชั่วโมงครึ่ง) เพื่ออาหารกลางวันก่อนออกเดินทางไปสนามบินกรุงเตหะราน (2.30 ชม.)
 21.00 น. ออกเดินทางโดย TG 528
i20

 06.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 
  • การบริการรวมค่าโดยสารเครื่องบินต่างประเทศและในประเทศ
  • ห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
  • อาหารทุกมื้อตามวันเดินทาง
  • ทัวร์และรถรับส่ง
  • ประกันอุบัติเหตุและทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • วีซ่าเข้าประเทศอิหร่าน
  • ผู้อำนวยความสะดวกติดตาม

 

 

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4216

โปรดติดต่อ

คุณยุรภรณ์     02-381-1203

คุณเยาวธิดา   02-381-2009-10

คุณหญิงเล็ก   02-711-5373, 081-855-9570

 

icon