17 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2559

โปรแกรมการเดินทาง

 

21.30 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์การบินลัฟท์แฮนซ่า แถว G ผู้อานวยความสะดวกจากบริษัทจะคอยพบนากระเป๋าไปเช็คอิน (กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะเช็คไปถึงจุดหมายปลายทาง คือ กรุงบัวโนสแอเรส ฉะนั้นโปรดนากระเป๋าใบเล็กบรรจุของใช้ส่วนตัวในการแวะพักผ่อนในโรงแรมที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต น้าหนักรวมไม่เกิน 7 กก. และของใช้ที่เป็นของเหลวจะต้องอยู่ในขวดเล็กและไม่เกิน 100 มิลลิตร)
23.50 น.    ออกเดินทางโดย LH 773

05.45 น.    ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (12 ชม.) หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว 
เข้าพัก โรงแรม Sheraton Airport พักผ่อนให้สบายสดชื่น
12.00 น.   ออกจากโรงแรม รถบัสรับไปชมเมืองอาคารร้านค้าที่ย่านถนนปลอดรถ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าใหญ่
13.00 น. อาหารกลางวัน ชิมรสไส้กรอกเยอรมันแสนอร่อย แยกย้ายกันดูซื้อหาสินค้าคุณภาพของเยอรมันตามรสนิยม
17.00 น. พบกันที่จุดนัดพบรถบัสรอรับกลับไปสนามบิน
18.30 น. เข้าเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินลัฟท์แฮนซ่า ผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้วรอเวลาต่อเครื่อง 
(ในสนามบินด้านนอกและด้านในมีร้านค้าพร้อมสินค้าสวยๆ และร้านอาหาร )
22.05 น. ออกเดินทางโดย LH 510
(อาหารค่าบนเครื่อง)

08.00 น.  

ถึงสนามบินกรุงบัวโนสแอเรส (14 ชม.) เข้าผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางแล้ว นั่งรถเที่ยวชมเมืองก่อน
เข้าพักโรงแรม ย่านใจกลางเมือง “ซองโตร” ย่านพลาซ่า เดอ มาโย บริเวณที่ตั้งทาเนียบ รัฐบาล ตึกรัฐสภา ทาเนียบประธานาธิบดีหรือที่มีชื่อเรียกว่า “ลา กาซา โรซาดา” s01

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง05
14.00 น.   นำเข้าพัก โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5 ดาว) พักผ่อน
19.00 น. อาหารค่า ณ ภัตตาคาร Dandy Grill Steak House เป็นอาหารแบบอาร์เจนตินา06
22.00 น. กลับเข้าพักโรงแรมจะต้องตื่นแต่เช้า


07.00 น.          หลังอาหารเช้ารถรับจากโรงแรมพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความชานาญในการท่องเที่ยวธารน้าแข็งไปยัง
                         เมือง Punta Bandera อยู่ริมทะเลสาบ Argentino และเป็นท่าเรือสาราญล่องในทะเลสาบไปตามจุดต่างๆ
                         ที่เลือกเอาไว้
08.00 น.          ลงเรือสาราญล่องในทะเลสาบ Argentino ผ่านช่องแคบที่สุดของทะเลสาบเข้าไปด้านในจะได้เห็นก้อน
                         น้ำแข็ง Iceberg ลอยอยู่ในน้ารูปร่างแปลกเป็นธรรมชาติ
12.00 น.          อาหารกลางวันอร่อยบนเรือขั นกัวเม่ (Gourmet) พร้อมด้วยไวน์ไม่อั้นและเครื่องดื่มน้าหวาน ชา กาแฟ
                         (อาหารเสริมนาไปสาหรับท่านที่ต้องการ) ในท่ามกลางบรรยากาศและธรรมชาติงดงาม
13.00 น.          ล่องเรือต่อไปแวะจอดที่อ่าว Puesto de las Vacas bay ลงไปยืดแข้งยืดขาบนแผ่นดินหลังจากลอยอยู่
                         ในน้ำเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
18.30 น.          ถึงท่าเรือ La Solidad เมือง Punta Bandera กลับโดยรถบัสเข้าโรงแรม Posada Los Alamos (4 ดาว)
                         อาหารค่่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.          หลังอาหารเช้า นำเที่ยวต่อ เข้าชมธารนาแข็ง Perito Moreno Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อในความงาม
                         และมีกาแพงน้ำแข็งสูงอยู่ในอุทยาน Los Glaciares
                         อาหารกลางวันในร้านอาหารตามทางผ่าน
                         กลับเข้าท่าเรือ Punta Bandera เดินทางต่อไปสนามบินในเมืองเอล คาฟาลาเต้
18.10 น.          ออกเดินทางโดย AR 1873  
21.05 น.          ถึงสนามบินกรุงบัวโนสแอเรส
                         นำเข้าพักโรงแรม Holiday Inn Ezeira Airport (4 ดาว) เพื่อความสะดวกในการต่อเครื่องบิน
                         อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.00 น.          หลังอาหารเช้าเตรียมตัวไปสนามบิน 
08.05 น.          ออกเดินทางโดย LA 2604
10.55 น.          ถึงสนามบินกรุงลิม่า (Lima)
                        อาหารกลางวันตามอัธยาศัยในสนามบินระหว่างคอยต่อเครื่อง (เวลาต่อเครื่องมีเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
14.10 น.          ออกเดินทางต่อโดย LA 2043
15.30 น.          ถึงสนามบินเมืองคุชโค่ (Cuzco)
                        นำเข้าพักโรงแรม Libertador Tambo Del Inka Valley (5 ดาว) หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley)
                        พักผ่อนให้สบาย ตามอัธยาศัย (ความสูงระดับน้าทะเล 2000 กว่า)
18.00 น.          อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
22.00 น.          กลับโรงแรมที่พัก


08.00 น.          หลังอาหารเช้า ออกเดินทางโดยรถบัสเส้นทางผ่านชมบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley)
                         ชื่นชมธรรมชาติ ทุ่งหญ้า สลับกับเนินเขาลูกเตี้ยๆ ไปยัง หมู่บ้านโอลันเตตัมโบ (Olantay tambo)
                         เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเขาผู้คนยัง
แต่งกายแบบชุดพื้นเมืองเดิมและมีหมวกใส่ ซึ่งสามารถบอกได้ว่า
                         มาจากชน เผ่าใด เที่ยวชมหมู่บ้านและชมตลาดอาจมีของต้องใจเป็นพวกการฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย
                         ทานองเดียวกับชาวเขาของเรา
12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมืองตามทาง
14.00 น.          เดินทางไปสถานีรถไฟ ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษใช้เฉพาะเดินทางขึ้นมาชูปิชู (Vista dome Train) โอ่โถง
                         นั่งสบายบานกระจกกว้างดูภาพธรรมชาติ ระหว่างทางได้ชัดเจน รถไฟถึงเมืองอากัวคาเลียนเต้ เป็น
                         เมืองเล็กๆ อยู่ตีนเขามาชูปิชู นำเข้าพักโรงแรม Sumag (5 ดาว) (ความสูงระดับน้าทะเล 2000 กว่า)

19.00 น.          อาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรม
                         กลับโรงแรมพักผ่อน เมืองอยู่บนเขาสูงฉะนั้นการเดินการทากิจกรรมต่างๆ ต้องทาช้าๆ มิฉะนั้นจะ
                         เหนื่อยง่ายเพราะอากาศบาง

       เช้า           หลังอาหารเช้า ขึ้นรถบัสไปยังยอดเขาที่ตั้งเมืองมาชูปิชู นาชมบริเวณโดยรอบของมาชูปิชู ซึ่งเป็นซาก
                        อารยะธรรมโบราณของอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาความสูงประมาณ 2,350 เมตร ได้รับเลือกเป็น
                        มรดกโลกตามประวัติว่าสร้างในปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูติของอินคามีปราสาทและเทวาลัย
                        เพื่อบูชาเทพเจ้าที่อินคานับถือ ผังเมืองเป็นระเบียบแบบแผนมีระบบชลประทานที่ดีเยี่ยม เมื่อมีการ
                        ค้นพบนั้นอาคารโบราณเหล่านั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมือนหนึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เดินดู
                        สิ่งมหัศจรรย์ที่น้อยคนได้มีโอกาสได้มาเยือน
12.00 น.         อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม Machu Pichu Sanctuary Lodge
14.00 น.         หลังอาหารกลับไปสถานีรถไฟ นั่งรถไฟ Vista Dome กลับไปยังเมืองคุซโค่
                        นำเข้าพักโรงแรม JW Marriott Cuzco (5 ดาว) (ความสูงระดับน้าทะเล 3000 กว่า)  
19.00 น.         อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภัตตาคาร                             

08.00 น.         หลังอาหารเช้า เตรียมตัวไปสนามบิน    
10.10 น.         ออกเดินทางโดย LA 2022 
11.35 น.         ถึงสนามบินกรุงลิม่า 
13.00 น.         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.         ชมเมืองกรุงลิม่าเริ่มก่อตั้งโดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร่ ในขณะที่นาคณะเข้ามาบุกเบิกล่าดินแดน
                        ทางเรือจากสเปนในปี 1532 รบด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่าสามารถเอาชนะฝ่าย อินคาได้และเข้ามาสถาปนา
                        เมืองลิม่าเป็นเมืองหลวงที่พานักและสานักงานใหญ่ของข้าหลวงแทนพระองค์กษัตริย์สเปนในวันที่
                        18 มกราคม 1935 ทาให้ลิม่าเป็นที่รู้จักเจริญมั่งคั่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ของประเทศ ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำ
                        ชิยงริมัคและลูรินในด้านพื้นที่ได้รวมพื้นที่เมืองท่าเรือกายาโอ (Callao) ด้วยจึงทาให้อยู่ในระดับมหานคร
                        และมีพลเมืองถึง 10 ล้านคน ผ่านชมอาคาร บ้านเรือ วัด มหาวิหารสวยมีลวดลายตกแต่งงดงาม UNESCO
                        ได้รับรองย่านเมืองเก่าเป็นมรดกโลกในปี 1988

18.00 น.         อาหารค่ำเมนู Seafood ณ ภัตตาคาร Nautica Rosa ริมมหาสมุทรแปซิฟิค
20.00 น.         นำเข้าพักโรงแรม JW Marriott Lima (5 ดาว) ภายในอุทยานนาตก         

09.00 น.         หลังอาหารเช้าเตรียมตัวไปสนามบิน   
12.50 น.         ออกเดินทางโดย JJ8067 
20.50 น.         ถึงสนามบินเมืองเซาเปาโล 
21.10 น.         ออกเดินทางต่อโดย JJ3557

05.55 น.         ถึงสนามบินอิกัวสุ เมืองน้าตกอันลือชื่อ นำเข้าพัก โรงแรม Belmond das Cataratas (5 ดาว)   
09.00 น.         หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปชมน้ำตกอิกัวสุ ซึ่งตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ คือ บราซิล
                        อาร์เจนติน่า และปาราไกว ชมความยิ่งใหญ่ของน้าตกซึ่งเกิดจากแม่น้าเปลี่ยนระดับจากสูงลงมา
                        สัมผัสความงดงามของธรรมชาติของน้าตกพลังน้าที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองน้ำ
                        กระเซ็นไปทั่ว ปรากฏเป็นรุ้งกินน้าทอสีสดสวยและมีขนาดใหญ่กว่าน้าตกไนแอกการ่าในแคนาดาถึง 4 เท่า
12.00 น.         อาหารกลางวันในภัตตาคาร Porto Canoas 
14.00 น.         ชมน้าตก เดินไปตาม Macuco Trail ระหว่างทางขึ้นรถจิ๊บ หยุดพักบางแห่งเพื่อมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
                        จะได้อธิบาย ในเรื่องต้นไม้นานาพรรณ จะได้เห็นน้าตกเป็นระยะลงเรือแล่นไปในแม่น้า (เรือใหญ่บรรจุได้
                        12-20 คน) เราจะแล่นไปกลางแม่น้าจะได้เห็นน้าตกอิกัวสุอย่างใกล้ชิดละอองน้าอาจจะกระเซ็นมาถึงเรา
                        ให้ได้ส่งเสียงสนุกสนาน ธรรมชาติต่างๆ งดงามเหล่านี้จะทาให้ไม่ลืมอิกัวสุ
18.00 น.         อาหารค่าและชมการแสดง ณ ภัตตาคาร Refain สนุกสนานกับจังหวะดนตรีแบบอเมริกาใต้ ดนตรีปาราไกว
                        ระบาแทงโก้อาเจนติน่าและแซมบ้าของบราซิล
21.00 น.         กลับเข้าพักโรงแรม Belamond Das Cataratas หรือเทียบเท่า       

21.30 น.         หลังอาหารเช้าเตรียมตัวไปสนามบิน    
12.50 น.         ออกเดินทางโดย JJ 3816 
14.45 น.         ถึงสนามบินกรุงริโอเดอจาเนโร
                     นำเข้าพักโรงแรม Sofitel ห้องพักริมทะเล (5 ดาว)
18.00 น.         อาหารค่่ำ ณ ภัตตาคาร Marius บาร์บีคิวอาหารทะเลปิ้งย่าง
21.00 น.         กลับเข้าที่พัก                

09.00 น.          หลังอาหารเช้าขึ้นเขา Corcovado โดยรถรางไฟฟ้าระยะทาง 3.5 กม. ใช้เวลา 25 นาที ตามทางผ่านต้นไม้
                         เขียวชอุ่มครึ้มตลอดทาง ถึงปลายสถานีแล้วขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ไปยังสถานที่ตั้งรูปปั้นของ
                         พระเยซูคริสต์สีขาวล้วนมีความสูง 38 เมตรในท่ากางแขนประหนึ่งจะรับประชาชนผู้เข้ามาเคารพไว้ในอ้อม
                         กอดและประทานพร รูปปั้นนี้โดดเด่นมากเห็นแต่ไกลถ้ามาทางเรือ   
12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Fat Choi
13.00 น.          ชมเมืองต่อผ่านสวน Flamengo Park หยุดถ่ายรูปสนามกีฬา Maracana ภายนอก ต่อไปขึ้นภูเขา
                         ชูการ์โลฟสัญญาลักษณ์ของเมืองริโอไปที่สถานีรถ Cable car ขึ้นรถไปลงที่สถานีชั้นหนึ่ง (220 เมตร)
                         เดินขึ้นสถานีชั้นสองขึ้นต่อไปถึงยอดเขาชูการ์โลฟ (395 เมตร) มองเห็นภูมิทัศน์โดยรอบ ความอดทนและ
                         ความพยายามของผู้สร้างรถ Cable Car และทาสภาพภูเขาหัวโล้นราบลื่น สามารถมีรถขึ้นมาถึงและ
                         ปรับพื้นที่เพื่อให้ผู้คนสามารถขึ้นไปเดินได้รอบๆ มีร้านอาหารเล็กๆ และร้านขายของที่ระลึกฟ
16.00 น.          ลงจากภูเขามีเวลาและหากมีร้านเปิดแวะเครื่องประดับ “Stern” ร้านอัญมณีมี ชื่อก้องโลก ดูพลอยสีสวยๆ
                         คุณภาพดีราคาแพงพอสมควรสาหรับคุณภาพ
18.00 น.          อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Fogo de Chao BBQ
21.00 น.          กลับโรงแรมที่พัก            

09.00 น.          หลังอาหารเช้าเที่ยวชมเมืองต่อและชอปปิ้ง  
12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Confeitaria Colombo มีเวลาชอปปิ้งต่อ
16.00 น.          เตรียมตัวไปสนามบิน
20.00 น.          ออกเดินทางโดย LH 501              

10.20 น.         ถึงสนามบินเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
                       นำเข้าพักผ่อนนอนหลับเปลี่ยนเสื้อ ณ โรงแรม Sheraton Airport    
19.00 น.         เดินข้ามไปสนามบิน เช็คอินกระเป๋าสัมภาระ   
21.55 น.         ออกเดินทางโดย LH 772              

14.20 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ   
 

จำนวน
ผู้เดินทาง

ค่าทัวร์และตั๋วชั้น
economy
ภายในอเมริกาใต้
รวมค่าตั๋วชั้น
economy
ระหว่างประเทศ
รวมค่าตั๋วชั้น
Prime Economy
ระหว่างประเทศ
รวมค่าตั๋วชั้น
Business
ระหว่างประเทศ
10 343,500 413,500 472,500 550,500
15 324,500 394,500 453,500 531,500    รวมสัมภาระกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้าหนัก 20 กก. และกระเป๋าติดตัวไม่เกิน 7 กก. ยกเว้นบนเครื่อง LH สาหรับชั้น Prime Economy และ Business ได้คนละ 2 ใบ น้าหนักแต่ละใบไม่เกิน 23 กก. และกระเป๋าเดินทางติดตัวไม่เกิน 8 กก.

     • บัตรโดยสารชั้นทัศนาจรสายการบินภายในอเมริกาใต้
     • ห้องพักในโรงแรม 5 ดาวทุกแห่ง ยกเว้นที่เมืองเอลคาลาฟาเต้และที่สนามบิน
        กรุงบัวโนสแอเรส ชั้น 4 ดาว
     • อาหารทุกมื้อตามรายการซึ่งได้เลือกสรรมาให้ต่างๆ พร้อม อาหารเสริมในบางโอกาส
        นำไปจากกรุงเทพ
     • ค่าวีซ่าเช้งเก้นเข้าประเทศเยอรมนี เพื่อออกไปพักผ่อน ณ โรงแรมที่สนามบินขณะคอยเปลี่ยนเครื่องบิน
     • ค่าทัวร์และรถรับส่งตามรายการ
        (10-14 คน ใช้ minibus 15 คนขึ้นไปใช้รถ bus ขนาดใหญ่แต่ที่เมืองคุสโคใช้รถแวน 2 คัน)
     • ผู้ติดตามอานวยความสะดวกพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทุกแห่ง
     • ค่าทิปคนขับรถมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริกรยกกระเป๋าและห้องอาหารในที่ต่างๆ
     • ค่าประกันค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000 บาท
        (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล
        หรือคลีนิคและนาใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)

     • ค่าเครื่องดื่มต่างๆ
     • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ

    • โปรดวางมัดจา 30,000 บาท เมื่อสั่งจอง และจ่ายที่เหลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง
       (ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)
    • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมในสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่คงรักษามาตรฐานการบริการ
       และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
    • ราคาดังกล่าวเป็นราคาปัจจุบัน (28 เมษายน 2559) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าภาษี
       น้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม (การคานวณราคาปัจจุบันในอัตราแลกเปลี่ยน 1USD = 36 บาท)
    • กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
          - 45 วันก่อนเดินทาง ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
          - 45-30 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 30%
          - 29-15 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50%
          - 14 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 100%

    • หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือน เล่มใหม่และเล่มเก่าถ้ามี
    • รูปสีหน้าตรงพื้นหลังขาว 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว (รูปถ่ายใหม่ไม่เกิน 6 เดือนอย่าใช้รูปเก่าเฉพาะอย่างยิ่งรูปเหมือนใน
       หนังสือเดินทางเล่มเก่า)
    • สาเนาสามะโนครัว สาเนาบัตรประชาชน (นาตัวจริงติดตัวมาด้วย)
    • หนังสือรับรองการทางานตัวจริงจากสถานที่ทางาน เป็นภาษาอังกฤษ
    • กรณีเป็นเจ้าของบริษัท สาเนาหนังสือรับรองของบริษัทตราครุฑ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน
    • ใบรับรองการเงินจากธนาคาร (ไม่เกิน 15 วัน)
    • สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ถ่ายหน้าแรกจนถึงปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (นาตัวจริงติดตัวมาด้วย)
    • สาเนาทะเบียนสมรสหากเดินทางด้วยกัน (นาตัวจริงติดตัวมาด้วย) ขอเอกสารภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/4216
โปรดติดต่อ

                                                                    คุณยุรภรณ์     02-381-1203
                                                                    คุณเยาวธิดา   02-381-2009-10
                                                                    คุณหญิงเล็ก   02-711-5373, 081-855-9570 icon