นำเที่ยวประเทศนอร์เวย์ และเดนมาร์ค ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 11 – 22 มิถุนายน 2558

โปรแกรมการเดินทาง


22.00 น.           พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 1 ผู้ติดตามอำนวยความสะดวกจาก
                          บริษัท สบาย จำกัด จะรอรับ

00.55 น.           ออกเดินทางโดย TG 954
07.25 น.           ถึงสนามบินการ์เดอร์บอน (Gardermoen) ประเทศนอร์เวย์
10.40 น.           ออกเดินทางต่อโดย SK 257
11.30 น.           ถึงสนามบินเมืองเบอร์เกน หลังจากผ่านการตรวจตราหนังสือแล้ว ขึ้นรถบัสไปภัตตาคารจีน
14.00 น.           เดินชม อาคารไม้หน้าอ่าว ซึ่งเป็นมรดกโลกของ UNESCO
16.00 น.           ออกเดินทางต่อไปเมือง อุลแลงสแวงค์ (Ullensvang)
18.00 น.           อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนนำเข้าพักโรงแรม Ullensvang

09.00 น.           หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองวอสส์ (Voss)
12.30 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.           เดินทางกลับเข้าพักโรงแรม Ullensvang
                         อาหารค่ำ ณ โรงแรมV1

08.00 น.         หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองธารน้ำแข็งบริกส์คาลส์ (400 กม.)
13.30 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
15.00 น.        เปลี่ยนขึ้นรถเล็กฟอร์วีล ขับขึ้นไปชมทางหิมะใกล้ๆ
17.30 น.        กลับขึ้นรถบัสไปเมืองโลเอน (Loen)
                       นำเข้าพักโรงแรม Loen
19.00 น.         อาหารค่ำ ณ โรงแรมv2

09.00 น.        หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปท่าเรือไกแรงเกอร์ (Geiranger) ลงเรือล่องชม ฟยอร์ดไกแรงเกอร์
13.00 น.        กลับขึ้นบกที่ไกแรงเกอร์
13.30 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
14.30 น.        ออกเดินทางไปเมือง ลิลส์แฮมเมอร์ (Lillehammer) 260 กม.
18.00 น.        นั่งรถชมเมืองก่อนนำเข้าพักโรงแรม Radisson Blu อาหารค่ำ ณ โรงแรมv3
v4

08.00 น.         หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปสนามบินกรุงออสโล (180 กม.)
10.30 น.         ถึงสนามบิน (หาแซนด์วิชหรือไส้กรอกรับประทานในสนามบินตามอัธยาศัย)
12.25 น.         ออกเดินทางโดย SK 4546
14.20 น.         ถึงเมืองอัลทา (Alta) ออกเดินทางต่อไปเมืองฮันนิ่งสวัก (Honningsvaag)
                      นำเข้าพักโรงแรม Rica หรือเทียบเท่า
19.00 น.         อาหารค่ำ ณ โรงแรม
21.00 น.         ออกเดินทางโดยรถบัสไปที่นอร์ทเคป (North Cape)
                      เดินทางกลับพักโรงแรมเดิมv5

08.00 น.        หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปสนามบินเมืองอัลทา (Alta)
11.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
12.30 น.        ไปสนามบิน
14.45 น.        ออกเดินทางโดย SK 4541
16.40 น.        ถึงสนามบินกรุงออสโล นั่งรถชมเมือง
18.00 น.        อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                      นำเข้าพักโรงแรม Scandic Edderkoppen หรือเทียบเท่าv6

09.00 น.        หลังอาหารเช้านำชมเมือง ชมพระราชวังภายนอก
                      และเข้าชมสวนประติมากรรมวิกกลันด์ (Vigeland Sculpture Park)
12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น.        ตรงไปที่ท่าเรือของ DFDS จุดหมายปลายทางคือ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค
16.40 น.        ขึ้นเรือเข้าห้องพักแบบเตียงคู่และด้านนอก พักค้างคืนบนเรือ
                      อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือv7
v8

07.00 น.        หลังอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
10.30 น.        รถบัสรับที่ท่าเรือ นั่งรถชมเมือง
12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.        นำเข้าพัก โรงแรม Radisson Blue Scandinavia
                      พักผ่อนหรือหากมีกำลังไปเดินชอปปิ้งแถบถนนคนเดิน
18.00 น.        นำเข้า สวนสนุกทิโวลี่ (Tivoli) เดินดูร้านดูการตกแต่งไปตามสถานที่ต่างๆ
                      อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสวนแบบพื้นเมือง
21.00 น.        กลับเข้าพักโรงแรมv9

09.00 น.       หลังอาหารเช้า ออกชมเมืองแวะชมนางเงือก Mermaid น้ำพุ Gefion
                     ภายนอกของพระราชวัง Amalienborg และพระราชวัง Christianborg
                     เข้าชมภายในพระราชวัง Rosenborg
12.30 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น.       อิสสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
20.30 น.       กลับเข้าพักโรงแรมv10
v11

11.00 น.       หลังอาหารเช้า เตรียมตัวไปสนามบิน
12.00 น.       ถึงสนามบิน
14.25 น.       ออกเดินทางโดย TG 951

06.00 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

      โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1EUR = 42 บาท
      หากอัตรามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจองและชำระเงินจะต้องคิดอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้น ซึ่งอาจจะขึ้นหรือลง

     ในห้องคู่             115,000 บาท (15 คน)
                                102,500 บาท (20 คน)
                                97,000 บาท   (25 คน)
                                93,500 บาท   (30 คน)
    ห้องเดี่ยว เพิ่ม       25,000 บาท

    ชั้นทัศนาจร          TG (BKKOSL/CPHBKK)             45,900 บาท
    ชั้นทัศนาจร          SK (OSLBGO/OSLALFOSL)       13,900 บาท
                               รวม                                             59,800 บาท

    ชั้นธุรกิจ              TG (BKKOSL/CPHBKK)           129, 800 บาท
    ชั้นธุรกิจ              SK (OSLBGO/OSLALFOSL)       13,900 บาท
                               รวม                                            143,700 บาท
    ค่าตั๋วโดยสารเป็นราคาของปัจจุบัน (22-10-57) ฉะนั้นจึงต้องตรวจสอบราคาแน่นอนอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะออกตั๋ว

    • ห้องพักและอาหารทุกมื้อตามรายการพร้อมอาหารเสริมบางมื้อ
    • รถรับส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามรายการรวมค่ารถไฟและค่าเรือ
    • วีซ่าเข้าประเทศเดนมาร์ค (4,300 บาท)
       (หนังสือเดินทางราชการเดินทางไปนอร์เวย์ ได้รับการยกเว้นแต่เข้าประเทศเดนมาร์คต้องทำวีซ่า หากดูงานซึ่งจะได้รับการยกเว้น แต่จะต้องมีหนังสือเชิญจากสถานที่ดูงาน)
    • ผู้ติดตามอำนวยความสะดวก
    • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000 บาท (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล หรือคลีนิคและนำใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)

     • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     • ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในรายการ
    หมายเหตุ : วางมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการสั่งจอ
 icon