นำเที่ยวประเทศสเปน 27 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2558

โปรแกรมการเดินทาง


23.00 น.           พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 แถว Q ผู้อำนวยความสะดวก
                          จากบริษัท สบาย จำกัด คอยรอรับ

02.40 น.           ออกเดินทางโดย QR 837
05.30 น.           ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศคาต้า
07.35 น.           เปลี่ยนเครื่องเดินทางต่อโดย QR 149
14.30 น.           ถึงสนามบินกรุงมาดริด
                         หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว ออกจากสนามบิน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับชมเมือง
                         ชม Puerta de Sol ชมจัตุรัสใหญ่ Plaza Mayor
19.30 น.           อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน “China King”
                          นำเข้าพักโรงแรม Holiday Inn Express Madrid หรือเทียบเท่าs1
s2
s3

09.00 น.           หลังอาหารเช้า ชมเมืองโทลีโด
12.30 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง “Alfonsovi”
14.30 น.           เดินทางกลับเข้ากรุงมาดริด ผ่าน ชมภายนอกของพระราชวัง
19.30 น.           อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “Nuevo Siglio”
                         นำเข้าพัก โรงแรม Holiday Inn Express Madrid หรือเทียบเท่าs4
s5

09.00 น.           หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปบาร์ซีโลนาแวะเมืองซาราโกซ่า (315 กม. 4.30 ชม.)
13.30 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Formosa”
                          แวะชม มหาวิหาร Basilica Del Pillar
16.00 น.           ออกเดินทางต่อไป เมืองบาร์ซีโลนา (309 กม. 4.25 ชม.)
20.25 น.           ถึงเมืองบาร์ซีโลนา นำเข้าพัก โรงแรม Terrassa Park หรือเทียบเท่า
                          อาหารค่ำ ณ โรงแรมs6

09.00 น.           หลังอาหารเช้าออกเที่ยวชมเมืองพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
                          แวะชมโบสถ์ Sagrada Familia และชม อุทยานกูเอล (Park Guell)
13.00 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร La Consentida
                          หลังจากนั้นมีเวลาได้ช้อปปิ้ง
19.30 น.           อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Shanghai 1930
21.00 น.           นำเข้าพักโรงแรม Terrassa Park
s8
s9

       เช้า            หลังอาหารเช้า พักผ่อนตามสบาย เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
11.30 น.           ออกจากโรงแรมพร้อมกระเป๋าเดินทางสัมภาระ
12.00 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.           เข้าสู่สนามบิน
15.45 น.           ออกเดินทางโดย QR 140
23.10 น.           ถึงสนามบินกรุงโดฮา
02.15 น.           ออกเดินทางต่อโดย QR 836
12.40 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

     ในห้องคู่ ........... บาท
     ห้องเดี่ยว เพิ่ม ........... บาท

     • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร โดยสายการบิน QR
     • ค่าห้องพักและอาหารทุกมื้อตามรายการ
     • ค่าทัวร์และรถรับส่งตามรายการ
     • ค่าวีซ่าเชนเกน
     • ค่าประกันค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000 บาท (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล หรือคลีนิคและนำใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)
     • ผู้ติดตามอำนวยความสะดวก
     • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานบริการอื่นๆ

     • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
     • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักที่จ่าย

      หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันยื่นขอวีซ่า, หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป, ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาด้วย
      รูปสีหน้าตรงพื้นหลังขาว 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว
      สำเนาสำมะโนครัว สำเนาบัตรประชาชน
      หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงจากสถานที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
      กรณีเป็นเจ้าของบริษัท สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทตราครุฑ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
      สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายหน้าแรกจนถึงปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
      สำเนาทะเบียนสมรสหากเดินทางด้วยกัน

      กรุณาจ่ายเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท ภายในวันที่ .............. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง ........................
      บัญชีธนาคาร
         บริษัท สบาย จำกัด
         บัญชีหมายเลข 138-3094958
         ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ
 icon