ทัศนาจร 3 ประเทศ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ 16 – 26 เมษายน 2558

โปรแกรมการเดินทาง


21.30 น.               พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์การบินไทย
23.45 น.               ออกเดินทางโดย TG920

06.00 น.               ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (11.15 ชม.) หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว
08.00 น.               ออกเดินทางโดยรถโคช ลงใต้ทางผ่านแวะเมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg)
10.30 น.               ออกเดินทางต่อไปเมืองคาลส์รูห์ (Karlsruhe) 58 กม.
12.00 น.               อาหารกลางวันพื้นเมือง
14.00 น.               ออกเดินทางต่อเข้าเมืองวิลลิงเกน – ชเวนนิง (Villigen - Schwenning)
                            นำเข้าพักโรงแรม Mercure Villigen - Schwenning พักผ่อนชมธรรมชาติป่าดำ ตามอัธยาศัย
18.00 น.               อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หรือ โรงแรมf10

09.00 น.              หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปเมืองสตราส์บูร์ก แวะเมืองทริเบิกร์ (Triberg 32km.)
11.00 น.              ออกเดินทางต่อไปเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg 83 km.)
12.00 น.              อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Chaine D’or
14.00 น.              เข้าชมมหาวิหารประจำเมือง (Notre Dame Cathedral)
18.30 น.              อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Pont St. Martin
                           นำเข้าพักโรงแรม Holiday Inn Strabourg Illkirsch หรือเทียบเท่าf9

09.00 น.              หลังอาหารเช้า ชมเมืองต่ออาคารบ้านเรือนในแถบเมืองเก่าสวยงามแบบเรเนอซองส์
10.00 น.              ลงเรือล่องในแม่น้ำอิลล์ (Ill River) (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 ชั่วโมง)
12.00 น.              อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง LaGrande Muraille
       บ่าย               อิสสระเพื่อชอปปิ้งตามอัธยาศัย หรือพักผ่อน
18.30 น.              อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                            พักโรงแรมเดิม Holiday Inn Strasbourg Illkirsch หรือเทียบเท่าf8

08.00 น.             หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองโคลมา (Colmar)
                           แวะเมืองใกล้เคียง เมืองโอเบอร์นาย (30 กม.)
10.30 น.             เดินทางต่อไปเมืองริโบวิลล์ (Ribeauville 41km.)
11.30 น.             เดินทางทางต่อไปเมืองริเคอเวียร์ (Riquewihr 4 km.)
12.00 น.             อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง “Relais Des Moines”
13.30 น.             เข้าชม Wine Cellar
15.00 น.             ออกเดินทางต่อเข้าเมืองโคลมา (Colmar 19km.)
15.30 น.             ถึงเมืองโคลมา ซึ่งเป็นเมืองอยู่ในมณฑลอัลซัส (Alsace)
                           ชมเมือง ศิลปินปฏิมากรทางด้านรูปปั้น “Bartholdi”
18.30 น.             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
                            นำเข้าพักโรงแรม Grand Bristol หรือเทียบเท่าf7

08.00 น.             หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองแอนเนซี (370 กม.)
13.30 น.             อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Brasserie de la Gare
14.00 น.             ชมเมือง แวะชมปราสาท Palace de I’Isle แวะชมทะเลสาบ
18.30 น.             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
20.00 น.             เข้าพักโรงแรม Novotel Annecy Centre Atria หรือเทียบเท่าf6

08.00 น.             หลังอาหารเช้าออกเดินทางเข้าประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ไปแวะเมืองเจนีวา (Geneva 54km.)
09.20 น.             ถึงเมืองเจนีวา
10.30 น.             ออกเดินทางไปเมืองนิยอง (Nyon 27 km)
10.55 น.             ถึงเมืองนิยอง เพื่อลงเรือเฟอรี่ข้ามทะเลสาบไปเมืองอีวัวร์ (Yvoire)
12.00 น.             อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเล เมนูปลาทอดที่มีชื่อ เดินชมเมือง
13.30 น.             ออกเดินทางโดยรถบัสไปพักแรมที่เมืองชาโมนิซ์ (Chamonix 94km.)
14.50 น.             ถึงเมืองชาโมนิซ์ เข้าพักโรงแรม Aiglons
                           เดินชมเมืองน้อยน่ารักตามอัธยาศัย
18.30 น.             อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองf5f4

08.00 น.         หลังอาหารเช้า ออกเดินทางเลียบทะเลสาบเจนีวา แวะเมืองมองเทรอซ์ (Montreux 86km.)
09.30 น.         ถึงเมืองมองเทรอซ์ มีเวลาเดินดูเมืองริมทะเลสาบบรรยากาศสบายๆ ก่อนเดินทางต่อ
10.30 น.         ออกเดินทางต่อไป เมืองวัลลอป (Vallorbe 80km.)
11.30 น.         ถึงเมืองวัลลอป เข้าชมถ้ำที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเทือกเขายูรา (Jura)
12.30 น.         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น.         ออกเดินทางต่อไปพักที่เมืองอีเวอร์ดอง-เลส์-บังส์ (Yverdon-Les-Baines 29km.)
13.30 น.         ชมเมืองซึ่งเป็นเมืองเก่าเริ่มมาแต่สมัยโรมันทั้งเก่าและใหม่
18.30 น.         อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                       นำเข้าพักโรงแรม Grand-des-Bains หรือเทียบเท่า
f3f2

08.00 น.               หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองอินเตอลาเก้น
10.00 น.               ถึงเมืองอินเตอลาเก้น
12.00 น.               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา “Shuh”
                             เข้าพักโรงแรม Park Mattenhof
18.30 น.               อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                             (21.00 น. เวลาสิ้นสุดของรถโคชเดินทางไกล)f1

08.00 น.              หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปสนามบินซูริค (133 km.)
11.00 น.              ถึงสนามบินซูริค
                            เข้าเช็คตั๋วและกระเป๋า ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
                            (มีเวลา 2 ชั่วโมงสำหรับจัดการเรื่องของปลอดภาษีหรือชอปปิ้งต่อ เฉพาะอย่างยิ่งพวกช็อคโกแลตอร่อย)
13.30 น.              ออกเดินทางโดย TG 971

05.30 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ในห้องคู่                 107,800 บาท
ห้องเดี่ยว เพิ่ม         12,500 บาท

• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ-แฟรงก์เฟิร์ต / ซูริค – กรุงเทพ โดย TG ชั้นทัศนาจร
• ค่าห้องพักและอาหารทุกมื้อตามรายการ
• ค่าทัวร์และรถรับส่งตามรายการ
• ค่าวีซ่าเชงเก้น
• ผู้ติดตามอำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบางแห่ง
• ค่าประกันค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000 บาท
   (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล
   หรือคลีนิคและนำใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)
• ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขนกระเป๋าและร้านอาหาร (ตามปกติคนขับรถ 2 ยูโร ต่อวัน/)

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือน
 รูปสีหน้าตรงพื้นหลังขาว 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว
 สำเนาสำมะโนครัว สำเนาบัตรประชาชน
 หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงจากสถานที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
 กรณีเป็นเจ้าของบริษัท สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทตราครุฑ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายหน้าแรกจนถึงปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
 สำเนาทะเบียนสมรสหากเดินทางด้วยกัน
    ขอเอกสารภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558

 กรุณาจ่ายเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ส่
    ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 15 วันก่อนเดินทาง (1 เมษายน 2558)
 บัญชีธนาคาร
    บริษัท สบาย จำกัด
    บัญชีหมายเลข 138-3094958
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ

 เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
 อุณหภูมิในระหว่าง 12O – 20O เซลเซียส
    กลางวันมีแดดจะอุ่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิอาจมีฝนควรนำร่มติดตัวไปด้วยนอกจากเสื้อ
    เครื่องนุ่งห่มหนา
 ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ปลั๊กสองตาขากลม ฉะนั้นจำเป็นต้องนำ adapter ติดไปด้วย
 ระบบน้ำประปาในฝรั่งเศส สะอาดดื่มได้จากก๊อก ถ้าน้ำจากก๊อกที่ไม่สะอาดพอ
    เขาจะติดป้ายบอกไว้หรือคำว่า eau non potable ให้สังเกตดู
 การชอปปิ้ง ร้านค้าทั่วไปเปิดทำการ 10.00-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์ ปิดวันอาทิตย์
    ตามร้านค้า Tax free หากซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 182.94 ยูโร
    ขึ้นไปในวันและร้านเดียวกันสินค้าบางประเภทได้รับส่วนลด 12%
 icon