ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 26 มีนาคม – 02 เมษายน 2558 ในต้นฤดูใบไม้ผลิ อากาศกำลังสบาย อากาศเย็นและสดสะอาด สีสันสีชมพูจัดจ้าของดอกซากุระบาน ท้องฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าใส ป่าไม้เขียวชอุ่ม แวะชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็น ที่ต้องไปชมในตอนกลางของเกาะฮอนชูซึ่งมีประวัติเก่าแก่น่าสนใจ ดังรายการดังต่อไปนี้ jmap

โปรแกรมการเดินทาง


21.00 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 1 เคาน์เตอร์การบินไทย
23.15 น.          ออกเดินทางโดย TG 682

06.55 น.          ถึงสนามบินฮาเนดะ
                       หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว นำเข้าพักโรงแรม Dai-Ichi Hotel Tokyo
19.00 น.          อาหารค่ำแบบ Shabu-Shabu
21.00 น.          กลับโรงแรมพักผ่อน

08.00 น.          หลังอาหารเช้า เช็คออกจากโรงแรมนำกระเป๋าขึ้นรถ ชมกรุงโตเกียวก่อนเดินทางไปยามานากาโกะ
                       แวะชมภายนอกพระราชวังอิมพีเรียล
เที่ยง                อาหารกลางวันแบบชุดอาหารญี่ปุ่น
บ่าย                 เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
                       ชมความงามของภูเขา ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามและได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด
ค่ำ                   อาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ตในโรงแรม มีปูยักษ์ให้รับประทานไม่อั้น j11 

08.00 น.         หลังอาหารเช้า เดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำล่องเรือในทะเลสาบอาชิ
                       นั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุตานิ
เที่ยง              อาหารกลางวันแบบชุดเทมปุระ
                       หลังจากนั้นไปสถานีรถไฟ Hamana-Take ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซ็น (Shinkansen)
                       นำเข้าพักโรงแรม Nagoya Castle Plaza
ค่ำ                   อาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต Yakinkkuj2 

เช้า                  หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปหมู่บ้าน Shirakawa Gassho
                        แวะชมเรือนศาลาว่าการ
กลางวัน           อาหารกลางวันแบบชุดญี่ปุ่น ชม Sanmashi Suji
                        นำเข้าพักโรงแรม Ryu Resort and Spa หรือเทียบเท่า
ค่ำ                    อาหารค่ำแบบญี่ปุ่น ณ โรงแรม j3

เช้า                หลังอาหารเช้าแวะชม ตลาดสดยามเช้า
                     หลังจากนั้นเดินทางต่อไป นครเกียวโต
กลางวัน         อาหารกลางวันแบบชุดญี่ปุ่น
บ่าย                เฃ้าชม Kinkakuji Pavillion เข้าชม Kiyomizu Temple และแวะชมถนน Gion
ค่ำ                  อาหารค่ำชุดแบบ Tofu Nabe
                      เข้าพักโรงแรม Heian-No-Mori Hotel หรือเทียบเท่าj4

เช้า                หลังอาหารเช้าออกเดินทางไปเมืองโอซาก้า แวะชมเมืองนารา
                      เดินทางต่อเข้าเมืองโอซาก้า
กลางวัน         อาหารกลางวันแบบญี่ปุ่น
บ่าย                เข้าชม ปราสาท Osaka
                       เข้าพักโรงแรม Shin-Osaka Washinton หรือเทียบเท่า
ค่ำ                  อาหารค่ำแบบสุกี้ยากี้j7

       เช้า       หลังอาหารเช้า อิสสระเพื่อชอปปิ้งตามอัธยาศัย
                    อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.30 น.      เตรียมตัวไปสนามบิน
17.25 น.      ออกเดินทางโดย TG 677
21.55 น.      ถึงสนามบินกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

     ในห้องคู่            56,500 บาท (15 คน)
     ในห้องคู่            51,500 บาท (20 คน)
     ห้องเดี่ยวเพิ่ม     11,500 บาท

     • ห้องพักและอาหารทุกมื้อตามรายการ
     • รถรับส่งและทัวร์ตามรายการ
     • ผู้ติดตามอำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     • ประกันอุบัติเหตุภายในวงเงิน 5,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลภายใน วงเงิน 5,000,000 บาท (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล หรือคลีนิค และนำใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)

     • ค่า WACA Fee USD 20
     • ค่าบัตรโดยสาร ชั้นทัศนาจร 30,500 บาท  ชั้นธุรกิจ 64,500 บาท
     • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
     • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
 icon