เที่ยวล่องเรือในแม่น้ำแยงซีเกียง 02 – 07 มกราคม 2558 ช่วงต้นปีใหม่อากาศหนาวเย็นใส่เสื้อกันหนาวอบอุ่นไปเที่ยวมณฑลเสฉวน ดินแดนประวัติศาสตร์สามก๊ก ลงเรือที่เมืองฉ่งชิ่ง (Changqing) ซึ่งเป็นเมืองภูเขา ถนนหนทางขึ้นเนินสูงเนินต่ำ เมืองนี้จะไม่เห็นจักรยานสักคันเดียวไม่มีกำลังถีบรถในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระหว่าง ค.ศ. 1938-1945 เป็นเมืองหลวงในสมัยนายพลเจียงไคเช็คหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง หนีการบุกรุกของฝ่ายญี่ปุ่น และเป็นสถานบัญชาการมาโดยตลอดจนสงครามครั้งที่สองยุติ ค้างบนเรือ 3 คืนเส้นทางสวยมากตามแผนที่ mapมีจุดหลายจุดตามทางที่เรือจะแวะให้ขึ้นชมหรือล่องผ่านโตรกเขาสูง หลังจากการล่องเรือขึ้นบกที่เมืองยี่ฉาง (Yichang) และบินเข้าเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเมืองของหมีแพนด้า และเมืองของพระพุทธรูปโบราณที่สูงใหญ่โตที่สุดในโลก ดังรายการต่อไปนี้  

โปรแกรมการเดินทาง

09.00 น.      พร้อมกัน ณ สามบินสุวรรณภูมิ ประตู 1
11.10 น.      ออกเดินทางโดย TG6a84 
15.15 น.      ถึงสนามบินเมืองฉ่งชิ่ง  
16.30 น.      หลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้วนั่งรถ ชมเมืองโดยสังเขป
17.30 น.      อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนลงเรือ 
19.00 น.      ลงเรือ Century Diamond
21.00 น.      เรือเริ่มออกจากท่า
                   พักค้างคืนบนเรือ
08.30 น.      หลังอาหารเช้าเข้าฟังการบรรยายรายละเอียด การล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่ง
12.00 น.      อาหารกลางวันในห้องอาหาร 
14.00 น.      ขึ้นชมวัด Shiboazai  
16.00 น.      กลับลงเรือ
18.00 น.      กัปตันเรือต้อนรับพร้อมอาหารค่ำ 
21.00 น.      ชมการแสดงของคณะลูกเรือ
22.00 น.      เข้าพักผ่อน

 f1 
       เช้า       หลังอาหารเช้าชมธรรมชาติ
10.00 น.      เรือล่องผ่าน ช่องเขา Qutang Gorge
11.45 น.      เรือแล่นเข้า ช่องเขา Wu Gorge
12.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชมภาพ 2 ฝั่งไปด้วย
13.30 น.      ไปเที่ยวแคว Shennong Stream
17.00 น.      กลับขึ้นเรือใหญ่
18.15 น.      เข้าฟังการบรรยาย วิธีการขึ้นบกเมื่อการล่องสิ้นสุด
19.00 น.      กัปตันกล่าวอำลา พร้อมอาหารค่ำ
20.30 น.      เข้าพักผ่อน
f2 
08.00 น.-10.30 น.  หลังอาหารเช้า นำชมเขื่อนยักษ์ และดูเรือผ่านช่องเขื่อน
11.00 น.                  ล่องเรือผ่าน Xiling Gorge อยู่บริเวณในหุบเขาไหลคดเคี้ยวยาวประมาณ 80 กม. มีแก่งหินอยู่ประปราย 
12.30 น.-13.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ขึ้นบกที่ เมืองยี่ฉาง (Yichang)  
14.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถบัสไป เมืองอูฮั่น (Wuhan)
18.00 น.                  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในอูฮั่น 
19.30 น.                  เดินทางไปสนามบิน
22.10 น.                  ออกเดินทางโดย CA 4588

f4

00.15 น.      ถึงสนามบินเมืองเฉิงตู นำเข้าพักโรงแรม Pull man หรือเทียบเท่า
09.00 น.      หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปชมและสักการะ หลวงพ่อโต ที่เมืองเล่อซาน  
      เที่ยง      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
       บ่าย       เดินทางไปเที่ยวศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
        ค่ำ        อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงการเปลี่ยนหน้ากา 
                    กลับเข้าพัก โรงแรม Pull man
  f5
09.00 น.      หลังอาหารเช้า ชอปปิ้งแถบ
                    ถนนคนเดินซูลชีลู่
12.00 น.      หลังอาหารกลางวัน สมุนไพรจีน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น.      เตรียมตัวไปสนามบิน 
15.05 น.      ออกเดินทางโดย TG 619
17.20 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

f6
ในห้องคู่      39,200 บาท (6 คน)
ในห้องคู่      30,900 บาท (10 คน)  
ในห้องคู่      26,500 บาท (15 คน) 
• เรือท่องเที่ยวในแม่น้ำแยงซี 5 ดาว
• อาหารบนเรือตามรายการ อาหารในเฉิงตู
• ทัวร์ที่เรือเสนอในรายการและทัวร์ในเมืองเฉิงตู
• ค่าโดยสารเครื่องบินโดย CA จากอูฮั่น-เฉิงตู
• วีซ่าเข้าประเทศจีน
• ประกันอุบัติเหตุภายในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลภายใน วงเงิน 1,000,000 บาท (ในการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ในขั้นต้นเมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บจะต้องเข้าตรวจกับแพทย์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล หรือคลีนิค และนำใบเสร็จและใบสั่งการตรวจมาด้วย)
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
• ค่าโดยสารเครื่องบินโดย TG กรุงเทพ-ฉ่งชิ่ง / เฉิงตู-กรุงเทพ ชั้นทัศนาจร 17,000 บาท
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น , คนรถและบริกรต่างๆ ในเรือ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่
       icon